PAK NGAU SHEK HA ...
GFA 1400 (ft²)
SA --
Price HK$ 13.680 M
HA WONG YI AU
GFA 350 (ft²)
SA --
Price HK$ 3.200 M
CHUNG NGA COURT
GFA 583 (ft²)
SA 443 (ft²)
Price HK$ 4.900 M
HILLTOP GDN
GFA 700 (ft²)
SA --
Rent HK$ 15000
MING NGA COURT
GFA 593 (ft²)
SA 438 (ft²)
Price HK$ 6.080 M
MING NGA COURT
GFA 534 (ft²)
SA 394 (ft²)
Price HK$ 5.300 M
YUET FAT MAN
GFA 595 (ft²)
SA 435 (ft²)
Price HK$ 5.380 M
TAI HANG CHUNG SU...
GFA 700 (ft²)
SA --
Rent HK$ 10000